คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ "เด็กศูนย์สมองใสด้วยโภชนาการ"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพหัก (วัดใหญ่โพหัก) ได้จัดทำโครงการเด็กศูนย์สมองใสด้วยโภชนาการ เพื่อให้ส่งเสริมเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางร่างกายและสมองเจริญเติบโตตามวัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพหัก (วัดใหญ่โพหัก) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้เรียนเชิญ อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ อาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล อาจารย์วิชุดา กลิ่นหอม อาจารย์พรทิพย์ จอกกระจาย และอาจารย์ฐิติมา หมอทรัพย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เด็ก ครูและผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน