คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดอบรม เรื่อง "สูงวัยดูแลใส่ใจ ด้วยอาหาร สมุนไพร และการฝึกบริหารสมอง"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการร่วมกับสาขากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สูงวัยดูแลใส่ใจ ด้วยอาหาร สมุนไพร และการฝึกบริหารสมอง” ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลดอนยายหอม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยหัวข้อการอบรม 3 เรื่อง ได้แก่
1. อาหารป้องกันภาวะกล้ามเนื้อลีบในผู้สูงอายุ และการสาธิตการทำเจลล้างมืออย่างง่าย” จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์นิอร ชุมศรี และอาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์พรหม เป็นวิทยากร
2. สมุนไพรกับผู้สูงอายุและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์ธนัชพร คงไชยและอาจารย์มัณฑนา วัชรินทร์รัตน์ เป็นวิทยากร
3. การฝึกการบริหารสมองและการทรงตัว จะจัดโครงการในวันที่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีอาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว เป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน