คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลโล่เกียรติคุณ "ระดับดีเด่น"

การเป็นสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบจาก สสส. และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด

     คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ที่ได้รับประกาศนียบัตรในการให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนานักกายภาพบำบัดเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ และได้รับโล่เกียรติคุณ “ระดับดีเด่น” การเป็นสถาบันการศึกษาผู้ผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จากสสส. และเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยนางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด