คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ " สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย "

     คณะกรรมการศูนย์จริยธรรม ฯ ของสภาการพยาบาล พิจารณาคัดเลือกผลงานเรื่อง ” โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ” ถุงผ้าสวยใส ลดใช้พลาสติก ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ ” สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย ” 35 ปี สภาการพยาบาล วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จาก 50 สถาบันที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล ได้แก่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

รางวัลระดับรอง ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี