คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสภาการพยาบาล วันที่ 6 กันยายน ณ อาคารนครินทร์ศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสภาการพยาบาล วันที่ 6 กันยายน ณ อาคารนครินทร์ศรี สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี