คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันพยาบาลแห่งชาติ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมวางพานพุ่ม ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน