คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

"วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ" หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ”วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ”  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมโดยได้ร่วมจัดกิจกรรมสอนและสาธิตการยืดกล้ามเนื้อน่องโดยใช้ทางมะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและสามารถช่วยให้การยืดกล้ามเนื้อน่องทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ผลงานการวิจัยจากการศึกษาหาความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือและผลการยืดกล้ามเนื้อน่องทันทีระหว่างสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านก้านมะพร้าวฮีโร่ และกระดานยืดน่องในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน