คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รายวิชา INUR3348 Practicum in Nursing Therapeutics for Psychiatric and mental health
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยการบูรณาการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด ในโครงการประกอบด้วย….
1. กิจกรรมให้ความรู้ เพื่อสร้าง ครู ก โดยฝึกแกนนำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ ในการ “รำไทเก๊กเพื่อสุขภาพ” โดยเป็นการประยุกต์การออกกำลังกายแบบจีนและรำไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป
2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
Dr.Sarah Jane L Racal และอ.ศิริภัททรา จุฑามณี เป็นที่ปรึกษาโครงการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน