คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน "ละครสะท้อนคิด รู้เท่าทันสกัดกั้นการติดเกมส์ "

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     รายวิชา INUR3348 Practicum in Nursing Therapeutics for Psychiatric and mental health
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน”ละครสะท้อนคิด รู้เท่าทันสกัดกั้นการติดเกมส์ “
ณ โรงเรียนยกกระบัตร โดยมี ผู้อำนวยการ สมพิศ กอบจิตติ โรงเรียนยกกระบัตร และมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นภาพร พงษ์ธนาคม ผู้แทนผู้อำนวยการ รพสต.บ้านศรีเมือง ให้ความสนับสนุน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 92 คน อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว เป็นผู้รับผิดชอบวิชาและเป็นที่ปรึกษากิจกรรม ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน