คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาว

     ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อาจารย์นิอร ชุมศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ร่วมกับอาจารย์คณะสหวิทยาการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปมะนาวของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน