คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น พุทธศักราช 2562

ยินดีกับนางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น พุทธศักราช 2562 จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน