คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชาคริสต์ ยิปพิกุล อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

ตามที่อาจารย์ชาคริสต์ ยิปพิกุล อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สำนักศึกษาทั่วไป คณะสหวิทยาการ ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Development of Engliah Pronunciation in Two and Three Initial Consonant Clusters of First-Year Students of a Private University in Nakhon Pathom” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่งในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาจารย์ชาคริสต์ ยิปพิกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น และบทความวิจัยได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต(TCI 1) ในหัวข้อการศึกษา “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน