มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง: พนักงาน หัวหน้าสำนักกำกับมาตรฐานการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง: พนักงานสังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง: พนักงานสังกัด ฝ่ายควบคุมภายใน

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์สาขาวิซาวิศวกรรมชีวการแพทย์
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update: วันที่ 25 มกราคม 2567