มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร อาจารย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร อาจารย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร อาจารย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการ

เปิดรับสมัคร อาจารย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
พนักงานซ่อมบำรุง

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
พนักงานขับรถ

เปิดรับสมัคร อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์พยาบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update: วันที่ 24 พ.ค. 2565