มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่ง: พนักงานสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update: วันที่ 31 มี.ค. 2566