มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

ประกาศรับสมัครงาน

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
ผู้จัดการโครงการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
พนักงานโครงการ หลักสูตรอบรมระยะสั้น

เปิดรับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
พนักงานซ่อมบำรุง

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารย์ประจำสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
และโภชนาการ

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชากายภาพบำบัด

เปิดรับสมัคร อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
อาจารประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update: วันที่ 6 ม.ค. 2566