คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2563

>>> ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วม ” มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีการศึกษา 2563 ” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร และในระบบออนไลน์ Microsoft Teams

>>> สำหรับบุคลากรที่เกษียณอายุ ได้แก่

– อาจารย์ อัจฉรา   ศรีสุภรกรกุล

– อาจารย์ ดร.นงนภัส   วงษ์จันทร

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินตา   เตชะวิจิตรจารุ

– อาจารย์ ดร.พิมพาภรณ์  พึ่งบุญพานิชย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน