คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 - 12 ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 11 – 12 ปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีสิรินธร อาคารศรีสิรินธร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม และมีพิธีมอบรางวัลสำหรับนักศึกษาผลการเรียนดี และรางวัลสำหรับขวัญใจรุ่นด้วย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน