มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล