มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science Program (International Progrom)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชากายภาพบำบัด

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะสหวิทยาการ

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ