คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานสหกิจศึกษา GMD

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้ส่งโครงงานสหกิจศึกษา จำนวน 1 ผลงาน ชื่อเรื่อง “สื่อดิจิทัลประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ให้กับบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด” จัดทำโดยนายมหาชัย จิรวดี นางสาวมนวไล จารุวัฒนชัย และนางสาววิภาวรรณ ผิวผ่อง  เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2563  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ การจัดการดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 22563 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 สถาบัน ผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน