คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ คณะสหวิทยาการ

     อาจารย์อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ อาจารย์สุภัสสรา  วิภากูล และอาจารย์ ดร.กิตติพงษ์  ตระกูลโชคอำนวยนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (เลขานุการทางการแพทย์) จำนวน 7 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้และได้เรียนรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานจริง โดยเข้าเก็บการประสบการณ์การทำงานและสอบถามข้อมูลการปฏิบัติงานเกี่ยวงานเลขานุการ งานลูกค้าสัมพันธ์ และงานเวชระเบียน ระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน