คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประกวดการแสดงผลงานนักศึกษา วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์ ได้จัดการแสดงประกวดผลงานนักศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ภาษากับการสื่อสาร” อาทิ การแสดงละคร โต้วาที การละเล่นของไทย ภาพยนตร์สั้น โดยมีการตัดสินผลงานของนักศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และจากผลรางวัลขวัญใจมหาชน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โต้วาที ในญัตติ “สวยธรรมชาติ ดีกว่าสวยศัลยกรรม”
  • รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ 1 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เขียน ผิด ตาย”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ละครเรื่อง “โสนน้อยเรือนงาม” และรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ได้แก่ ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เขียน ผิด ตาย” เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง 6-101 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน