คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2564

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา  2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดเรียนการสอน การลงทะเบียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีคุณค่า สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จากคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่กายภาพบำบัด 2564” ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รุ่นพี่ และมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายเพื่อให้นักศึกษารู้จักกันมากขึ้น กิจกรรมศิษย์ที่ประสบความสำเร็จมาแชร์ประสบการณ์การทำงานและความสำเร็จ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

     เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams  โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรฯ เข้าร่วม 8 ท่านและ รุ่นพี่ ทุกชั้นปี จำนวน 16 คน และ นักศึกษาใหม่ น้อง ๆ ปี 1 เข้าร่วมจำนวน 34 คน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าจำนวน 2 คน ซึ่งปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ซีพีเอฟ  เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ประจำโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการรุณย์ และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการทั่วไป บริษัท YOGO-XINTAI TRADING CO., LTD. แปรรูปและส่งออกมะพร้าว เข้าร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้รุ่นน้อง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน