คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ปฐมนิเทศและกิจกรรมมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ร่วมกับ คณะสหวิทยาการ และฝ่ายพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ VDO meeting ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 37 คน โดยมี อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสหวิทยาการ และอาจารย์ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวต้อนรับนักศึกษา เล่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ และให้ข้อมูลคณะสหวิทยาการ การเรียนการสอน การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและจัดกิจกรรมมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต ในหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน