คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชุมเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      คณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อหารือในการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน