คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการทรงตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

      การนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการทรงตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ (The effect of calf stretching with agricultural residues invention on balancing for fall risk reduction in elderly) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในการรับฟังผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ 2562 (สป.อว) เรื่อง ผลของการยืดกล้ามเนื้อน่องด้วยสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อการทรงตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ (The effect of calf stretching with agricultural residues invention on balancing for fall risk reduction in elderly) นำเสนอผลงานวิจัยโดย อ.ดร.กภ. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน, กภ. อัญมณี กิจประสงค์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ ผศ.ดร.พันเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน