ขอแสดงความชื่นชม นางสาววรรณภา โพธิ์นอก

     คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม นางสาววรรณภา โพธิ์นอก นักศึกษาพยาบาลชัันปีที่ 2 ที่เก็บเงินหล่นบริเวณลานจอดรถหลังอาคารศรีสิรินธร และนำส่งคณบดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน Christian University of Thailand
christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”