คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นวัตกรรมป๊อปอัพและเสียงสัตว์ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ได้รับรางวัลที่ 3

      ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ” ป๊อปอัพและเสียงสัตว์ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ” ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดผลงานนวัตกรรมภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมทางการพยาบาล : จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ : Nursing Innovation : Toward New Normal ” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี