คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความชื่นชม นางสาวธนัชชา จามิตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความชื่นชม ” นางสาวธนัชชา จามิตร ”
นักศึกษาพยาบาลหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณหน้าหอพักภูมิฯ ซอยข้างม.คริสเตียน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน