คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในยุคดิจิทัล”

     อาจารย์ ดร. อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบบัญชี และกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในยุคดิจิทัล” กล่าวรายงานโดยอาจารย์นภา นาคแย้ม หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรการอบรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี จำนวน 12.30 ชั่วโมง จัดระหว่างวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ วิทยาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร. บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมสรรพากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษ คงรุ่งโชค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน