คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว นำนักศึกษา
รายวิชา INUR3348 Practicum in Nursing Therapeutics for Psychiatric and mental health จำนวน 14 คน
พร้อมด้วย อาจารย์พันเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์ และอาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน
มีการจัดกิจกรรมละครสะท้อนคิด กิจกรรมนันทนาการ โดยมีคุณประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ
และ เจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยา พยาบาล และเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน