นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Innovation in Food Technology and Nutrition)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Innovation in Food Technology and Nutrition)

Follow US

LINEสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 48 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาโทโภชนาการ จำนวน 19 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
อาจารย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นิอร ชุมศรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภศิษฎ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธนัชพร คงไชย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วรรณดี สุทธิศักดิ์

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

วุฒิการศึกษา

 1. วท.ด.(โภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วท.บ.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ อธิชา เนตรบุตร

วุฒิการศึกษา

 1. วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก