นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Innovation in Food Technology and Nutrition)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Innovation in Food Technology and Nutrition)

Follow US

LINEสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 48 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาโทโภชนาการ จำนวน 19 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
อาจารย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นิอร ชุมศรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภศิษฎ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธนัชพร คงไชย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วรรณดี สุทธิศักดิ์

คณะอื่นๆ

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

วุฒิการศึกษา

 1. วท.ด.(โภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. วท.บ.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ อธิชา เนตรบุตร

วุฒิการศึกษา

 1. วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก