มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ2(1-2-3)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
TSOC3105 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
TPFS3224 ฟิสิกส์ 13(2-2-5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
TIFN3204 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น2(2-0-4)
THUM3014* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1XXXXXX
รวมหน่วยกิต16(12-8-28)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TPFS3203 เคมีทั่วไป3(2-2-5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
IENG3104 English I3(2-2-5)
TPFS3217 ชีววิทยา3(2-2-5)
TPFM3201 แคลคูลัส 13(3-0-6)
TIFN3205 โภชนศาสตร์เบื้องต้น2(2-0-4)
THUM3015* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2XXXXXX
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 21(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต18(14.5-7-32.5)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TPFS3212 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น3(2-2-5)
TPFS3213 ชีวเคมี3(3-0-6)
TIFN3206 สรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต8(7-2-15)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3105 English II3(2-2-5)
TIFN3203 เคมีวิเคราะห์3(2-2-5)
TIFN3304 เคมีอาหาร 13(2-2-5)
TSTA3102 หลักสถิติ3(3-0-6)
TIFN3202 จุลชีววิทยา3(2-2-5)
THUM3016* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3XXXXXX
TIFN3401 โภชนาการในวัยต่างๆ2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต17(13-8-30)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TIFN3201 เคมีฟิสิคัลประยุกต์3(3-0-6)
TIFN3301 แปรรูปอาหาร 13(2-2-5)
TIFN3305 เคมีอาหาร 23(2-2-5)
TIFN3306 จุลชีววิทยาอาหาร4(3-2-7)
TIFN3402 โภชนาการคลินิกและโภชนบำบัด 12(2-0-4)
xxxxxxx เลือกเสรี 13(3-0-6)
THUM3017* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4XXXXXX
รวมหน่วยกิต18(15-6-33)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG3106 English III3(2-2-5)
TIFN3302 แปรรูปอาหาร 23(2-2-5)
TIFN3406 อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต8(6-4-14)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TIFN3303 วิศวกรรมอาหาร4(3-2-7)
TIFN3312 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในธุรกิจขนาดกลางฯ3(2-2-5)
TIFN3405 การให้บริการและการจัดการด้านอาหาร3(2-2-5)
TIFN3307 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร3(2-2-5)
TIFN3403 โภชนาการคลินิกและโภชนบำบัด 22(2-0-4)
TIFN3310 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ2(1-2-3)
THUM3018* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5XXXXXX
รวมหน่วยกิต17(12-10-29)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3107 English IV3(2-2-5)
TIFN3309 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ3(2-2-5)
TIFN3313 นวัตกรรมการการประกอบธุรกิจอาหาร3(2-2-5)
TIFN3311 นวัตกรรมการบรรจุภัณฑ์อาหาร2(2-0-4)
TIFN3314 โครงงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ 11(0-2-1)
TIFN3404 การประเมินภาวะโภชนาการและการให้คำปรึกษา2(1-2-3)
THUM3019* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6XXXXXX
xxxxxxxx เลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต17(12-10-29)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG3108 English V3(2-2-5)
TIFN3315 โครงงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการ 22(0-8-0)
TIFN3407 ฝึกปฏิบัติโภชนาการ 13(0-12-0)
รวมหน่วยกิต8(2-22-5)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TIFN3408 ฝึกปฏิบัติโภชนาการ 23(0-12-0)
THUM3020* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7XXXXXX
TIFN3308 ความปลอดภัยในอาหารและการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร3(3-0-6)
รวมหน่วยกิต6(3-12-6)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TIFN3316 สหกิจศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร6(0-36-0)
THUM3021* การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8XXXXXX
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)

หมายเหตุ : *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไม่นำมาคิดผลเกรดเฉลี่ย