คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG6005 Remedial English* 3(2-2-5)
TDPH6001 สถิติเพื่อการวิจัย*2(2-0-4)
TDPH6002 ระเบียบวิธีวิจัย*2(2-0-4)
TICT6001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นต้น*2(1-2-3)
TTHA6002 การเขียนบทความวิชาการ*3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต12(9-4-21)

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TDPH7301 สัมมนาการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีขั้นสูง2(1-2-3)
TNSM7303 สัมมนากรอบความคิดการออกแบบวิจัยการบริหารการพยาบาล3(2-2-5)
TNSM7309 สัมมนาปรัชญาพื้นฐานการพัฒนาทฤษฎีในการบริหารการพยาบาล3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต8(5-6-13)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TDPH7302 สัมมนาจิตวิทยาสังคมกับพฤติกรรมองค์การมหภาคและจุลภาค2(1-2-3)
TNSM7304 สัมมนาการบริหารจัดการร่วมสมัยและการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กรการพยาบาล3(2-3-5.5)
IENG6503 English for Nursing Management I2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต7(4-7-11.5)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TDPH7303 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ2(1-2-3)
TNSM7310 สัมมนานโยบายและการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและการบริหารความเสี่ยงในองค์กรการพยาบาล3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต5(3-4-8)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TNSM7305 สัมมนากลยุทธ์การบริหารจัดการในพหุวัฒนธรรมในองค์กรกรการพยาบาล3(2-4-3)
IENG6504 English for Nursing Management II2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต5(3-6-6)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TDPH7304 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ2(1-2-3)
TDPH7305 วิเคราะห์ตัวแปรพหุ2(1-2-3)
TDPH7306 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต6(3-6-9)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TNSM7903 วิทยานิพนธ์36(0-6-12)
รวมหน่วยกิต6(0-6-12)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TNSM7904 วิทยานิพนธ์46(0-6-12)
รวมหน่วยกิต6(0-6-12)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TNSM7905 วิทยานิพนธ์56(0-6-12)
รวมหน่วยกิต6(0-6-12)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TNSM7906 วิทยานิพนธ์66(0-6-12)
รวมหน่วยกิต6(0-6-12)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TNSM7907 วิทยานิพนธ์76(0-6-12)
รวมหน่วยกิต 6(0-6-12)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TNSM7908 วิทยานิพนธ์86(0-6-12)
รวมหน่วยกิต6(0-6-12)

หมายเหตุ * คือ รายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร