การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.ปุณยนุช พิมใจใส

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รัตนา ช้อนทอง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ น้ำฝน ปฏิการมณฑล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อรุณรัตน์ รอดเชื้อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัชราพร ตาใจ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ทินกร จังหาร