คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ปุณยนุช พิมใจใส

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ทินกร จังหาร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ น้ำฝน ปฏิการมณฑล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ อรุณรัตน์ รอดเชื้อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธารารัตน์ ส่งสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ พัชราพร ตาใจ