ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.รุจิรา สืบสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. มัณฑนา เทวาโภคิณกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. พรทิพย์ จอกกระจาย

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.นฤมล ปทุมารักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศากุล ช่างไม้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.นฤมล ปทุมารักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รศ. ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.นวพร วุฒิธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.อรพิชา เกตุพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. สุภาพร เชยชิด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อนงค์รักษ์ พิมภาวะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. กรเกล้า รัตนชาญกร

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science Program

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

Head of Bachelor of Nursing Science Program
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ชินตา เตชะวิจิตรจารุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. พ.อ.อ.หญิง ดร.สุวิมล จอดพิมาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ธนัฏฐธมน มัธยะจันทร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr. Racal Sarah Jane Lubaton

เลขานุการ Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. กันต์สินี ประสพสุวรรณ

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

น.ส.ประภัสร์ศิริ สังกระหวัด

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล