คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

รองคณบดี ด้านวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.รุจิรา สืบสุข

รองคณบดี ด้านบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. มัณฑนา เทวาโภคิณกุล

รองคณบดี ด้านพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. พรทิพย์ จอกกระจาย

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศากุล ช่างไม้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.สุปราณี แตงวงษ์

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศ. ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ศศิธร รุจนเวช

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.นวพร วุฒิธรรม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.อรพิชา เกตุพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. สุภาพร เชยชิด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. อนงค์รักษ์ พิมภาวะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Nursing Science Program

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

Head of Bachelor of Nursing Science Program
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ. ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ.เมธาวี ดวงจินดา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

อ. พ.อ.อ.หญิง ดร.สุวิมล จอดพิมาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ดร.นงนภัส วงษ์จันทร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

อ.อุดมญา พันธนิตย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Dr. Racal Sarah Jane Lubaton

Secretary of Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล

หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อ. ปาฬินทร์รฎา ธนาพัทธ์ธิวากุล

ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล