คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุน

      คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุน  โดยจัดให้มีการคัดเลือก

 “Supportive Star 2020”และมอบรางวัลในวันงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯกำหนดและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัล “Supportive Star 2020” ได้แก่ นายณัทพงศ์   สุขอนันต์  ซึ่งได้มีการมอบรางวัล และการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ