คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 อ.ดร.ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือนครปฐม จังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจประเมินสัญญาณชีพพื้นฐาน ภาวะเสี่ยงล้ม การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การมองเห็นและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน