คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ กับสถานประกอบการฟิตเนส Iceberg Sport Club ณ จังหวัดชลบุรี

    เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อ.ดร.พรทิพย์ กวินสุพร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการฟิตเนส Iceberg Sport Club ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสถานที่รองรับนักศึกษาสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสถานประกอบการรองรับหลังสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย