คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต "ละครสะท้อนคิด สัมพันธภาพเพื่อน มิตรภาพ ความสุขที่ยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว นำนักศึกษารายวิชา TNUR3348 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ฝึกปฎิบัติที่ รพสต.บ้านอ้อมโรงหีบ อ.เมือง สมุทรสาคร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “ละครสะท้อนคิด สัมพันธภาพเพื่อน มิตรภาพ ความสุขที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 58 คน และในช่วงบ่ายมีการนำเสนอกรณีศึกษา โดยมีคุณพัฒน์พงษ์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมโรงหีบ ร่วมรับฟังการนำเสนอ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน