คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง”

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คือ นายปฤศนัย รุ่งมณี นายชยางกูร สมานมิตร  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง”  ณ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีตัวแทนของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สภานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหวิทยาการ และ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Previous slide
Next slide