คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

     คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวน 43 คน