คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (ครั้งที่ 1)

   เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้กับอาจารย์พิเศษทางคลินิก (ครั้งที่ 1) ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและอาจารย์ทางคลินิกทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการสอนนักศึกษาเพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน