คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2563 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น” ในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2563 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน