คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พี่ๆ นักศึกษาพยาบาล พาน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชมห้องปฏิบัติการพยาบาล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พี่ๆ นักศึกษาพยาบาล พาน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชมห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะการพยาบาลเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย คริสเตียน จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน