คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แนวคิดและหลักการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

     ประมวลภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม โครงการอบรมความรู้ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน หัวข้อ “แนวคิดและหลักการกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ”