• ปฏิทินการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี

  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
  Academic Calendar for the International Bachelor's Degree Programs 2015
  Academic Calendar for the International Bachelor's Degree Programs 2016
  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาคภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4)
     
• ระดับบัณฑิตศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  Academic Calendar for the Graduate Programs 2015 (International Programs)
  หลักสูตรเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
  หลักสูตรเปิดสอน ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
     
ตารางเรียน
ตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
 
• การจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและรักษาเบื้องต้น
    บริการปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา
     บริการส่งต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
    บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
    ประสานงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหต
     
  บริการหอพักนักศึกษา
    บริการห้องพักแก่นักศึกษา ที่สะอาด ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้ คลิกดูรายละเอียด
     
  บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และ กรอ.)
    บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
    บริการด้านการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
     
  • บริการแนะแนวและจัดหางาน
    ประสานงานการทำงานเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียนของนักศึกษากับส่วนงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบริการสายด่วน Hot Line
    ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหางานให้แก่นักศึกษา
     
  • บริการทุนการศึกษา
    มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามากกว่า 400 ทุน   คลิกดูรายชื่อทุน
     
  • บริการขอผ่อนผัน เข้ารับราชการทหารและการศึกษาวิชาทหาร
    ประสานงานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่นักศึกษา
    ประสานงานและร่วมดูแลนักศึกษาในการศึกษาวิชาทหาร
     
  • บริการสนามกีฬา
    มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งให้บริการแก่นักศึกษา
    มีอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยให้บริการ