นักศึกษาปัจจุบัน

บัณฑิตวิทยาลัย ........................ ปฏิทินการศึกษา กำหนดการลงทะเบียน
...............
กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงิน ตารางเรียน
.......
ตารางเรียน ตารางสอบ
.....................
กำหนดการสอบกำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ
.........................
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ........................... กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์
...................... รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
................ รายชื่อวิทยานิพนธ์
.............
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
.................
สมาคมศิษย์เก่า
............
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
.................... โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
..................... แบบคำร้องเกี่ยวกับนักศึกษา ................... แบบคำร้องขอใช้บริการศูนย์ฯ .................... link CTU LMS

 

ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 8และชั้น 9 เลขที่ 328 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถ.พญาำไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2214-6038 , 0-2214-6303-6 โทรสาร 0-2214-6039

                            จำนวนผู้เข้าชม Free Web Counters

 

 

 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ Master of Arts in Teaching English
as a Second Language ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการพยาบาล สาขาวิชา การบริหารโรงพยาบาล สาขาวิชา การบริหารการศึกษา สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

  ความภูมิใจของเรา

  ศิษย์เก่า : ผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

  ดร. จุฑาทิพย์ นันทวินิตย์ ศิษย์เ่ก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล
  ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ศิษย์เ่ก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
  นางสาวสมพร งามวิลัย ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้่ใหญ่ชั้นสูง
  นางฐิติพร ศิริบุรานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 
ศิษย์เก่า : ความก้าวหน้าและรางวัลเกียรติยศ
 
อาจารย์ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชากเอกการจัดการศึกษาปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
ประจำปีการศึกษา2554 จากคุรุสภา ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554
เพิ่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่าง
และเป็นที่เคารพยกย่อง อย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไปสมกับเป็น
ปูชนียบุคคลมีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและได้รับรางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี ประจำพุทธศึกราช2555 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเ่ด่น
ประเภทนักธุรกิจและบุคคล
  ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ได้รับ
การแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภารัฐและเอกชน ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษาความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ดร.ทวี นริสศิริกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ศิษย์ปัจจุบัน
  อาจารย์ พันโทหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ได้รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานดี ประจำปี 2554 ในรางวัล
"พยาบาลใฝ่เรียนรู้"
  คุณกัลยกร ฉัตรแก้ว (อาจารย์ปุ่น) พยาบาลอาสาสมัคร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลได้รับรางวัลดาราอวอร์ด
รางวัลคนหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถาน ในงานประกาศ
และมอบรางวัลตาราอวอร์ด ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
รางวัลนี้เสถียรธรรมสถานมอบแก่บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจ
โพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นจนถึงระดับมหภาค คือ สังคมไทยและสังคมโลก
 
 แถลงข่าว “การฉลองตติยทศวรรษมหาวิทยาลัยคริสเตียน”
  มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 30 ปี 
ื การก่อตั้งในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 อธิการบดีเปิดเผยว่า
“ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน
และนักศึกษาได้ร่วมกันคิดจัดกิจกรรมและโครงการทางวิชาการและกิจกรรม
เพื่อสังคมตลอดปี 2556 นี้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา กล่าวต่อไปว่า
“มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน
ได้วางแผนจัดกิจกรรมตลอดปี 2556 ดังนี้ 1.โครงการเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า
2.โครงการมหกรรมสัปดาห์วิชาการของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
3.โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติและบริการวิชาการแก่สังคม
4.โครงการมหาวิทยาลัยคริสเตียนเพื่อเสริมสร้างสังคม (Christian
University Social Responsibility:CTU.SR)โดยใน
แต่ละโครงการจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆอยู่มากมาย
ซึ่งบางโครงการก็ได้เริ่มดำเนินการจัดไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม
อาทิเช่น โครงการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อสุขภาพทุกวันจันทร์
และวันเสาร์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
และโครงการ “NKP Youth Talent” Contest เป็นโครงการ
ที่มหาวิทยาลัยฯร่วมกับจังหวัดนครปฐม หอการค้านครปฐม สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม และเทศบาลนครนครปฐม จัดเวทีประกวดการแข่งขัน
แสดงความสามารถของเยาวชน ชิงทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ให้พัฒนาพรสวรรค์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์”
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siam Complex Educational Center
Christian University of Thailand

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์อรรถไกร พันธุ์ภักดี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาลได้รับตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวการเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ
  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศิษ์เก่าทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำขอพร
ผู้บริหาร คณาจารย์ อาวุฒิโส เพื่อขอพรและเป็นการแสดงความเคารพแก่คณาจารย์ผู้มีพระคุณ
ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.บริเวณอเนกประสงค์ อาคารศรีสิรินธร
มหาวิทยาลัยคริสเเตียน นครปฐม
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น.

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
นางสาวสุธาสินี สุพิชญางกูร วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-11.00 น.
นางสาวจุฬาดา ธนาบดินทร์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 11.00-13.00 น.
นางสาวนิลาวรรณ งามขำ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น.

สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
นางปราณี มีหาญพงษ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 ห้อง 9-3
นางพรทิพย์ กวินสุพร วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 ห้อง 9-3

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบรดหารการศึกษา
นายธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 18.00-20.00 ห้อง 9-3
สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา การบริหารโรงพยาบาล นางสาวทัศนีย์ จุลอดุง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 18.00-20.00 น. ห้อง 9-3 นายอรรถไกร พันธุ์ภักดี วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 18.00-20.00 น. ห้อง 9-3


กำหนดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ English Proficiency ภาคการศึกษาที่ 3/2555

ชั่วโมงพัฒนาจริยธรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2555 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556 หัวข้อ "เรื่องดีๆ
อยากบอกต่อให้คนรู้" โดย ดร.วีระเดช จิตศักดานนท์ ณ ห้อง 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพและสาธารณสุข
ด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับ
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)จากสภาการพยาบาล
46.5 หน่วยคะแนน ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic Life Support) จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับประกาศนียบัตรการ
เข้าร่วมอบรมของกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยคริสเตียน
สนใจติดต่อ โทร.034-229480 www.christian.ac.th
 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับ นักวิชาชีพ การพยาบาลในประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้อนุมัติให้ ้คณะนักศึกษา
หลักสูตร พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต จัดการ สัมนาวิชาการ เรื่อง
“นักวิชาชีพ การพยาบาลไทยพร้อมหรือยัง กับการเข้าสู่ เออีซี?”
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่นฮอลล์ ซีดี
โรงแรม แอมบาลเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรต
ิเป็นประธาน พิธีเปิดรวมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย
ในภาคเช้าในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA)
ในคุณสมบัติ นักวิชาชีพของอาเซียนเป็นอย่างไร” โดย นางสาว
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการ สำนักการค้าบริการ
และการลงทุน รองศาสตาจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 และนาวาอากาศโทนายแพทย ์
ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทย์สภาร่วมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานต่างๆ
สำหรับภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาวะคุกคามของวิชาชีพ
การพยาบาลกับข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในคุณสมบัตินักวิชาชีพ
การพยาบาล อาเซียนเป็นอย่างไร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อรพรรณ โตสิงห์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และกรรมการสภาการพยาบาล และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“ประสบการณ์ขององค์กรพยาบาล ต่อข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA )
ในคุณสมบัตินักวิชาชีพการพยาบาลอาเซียน” โดยอาจารย์
ดวงใจ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
อาจารย์พยาบาลและพยาบาล วิชาชีพเข้าร่วมการสัมมนา 153 คน