หลักสูตร ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Call Us Now +66-3438-8555

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Master of Nursing Science in Adult Nursing ...more detail...

• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science in Nursing Management...more detail...

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชานวัตกรรมชีวการแพทย์
Master of Science Biomedical Innovation ...more detail...

หลักสูตรปริญญาเอก

• สาขาวิชาการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
Doctor of Philosophy in Public and Private Organizational Management ...more detail...

 

• สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Doctor of Philosophy in Nursingย Management ...more detail...