กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

Call Us Now +66-3438-8555

   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 
   
  อาจารย์อุริส แจ้งเจริญ 
รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.อาคม ใสงาม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน
คณบดีคณะสหวิทยาการ
และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรม
ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
รักษาการคณบดี
คณะคริสตศาสนศาสตร์
อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล
ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร
ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ลำไพ จุ่นเจิม
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารการเงิน
   
อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ ดวงชื่น
ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายควบคุมภายใน
ศาสนาจารย์ ดร.แพทย์หญิง วิจิตรา
อัครพิชญธร
อนุศาสก