• คู่มือการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
     คู่มือการกู้ยืมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 

• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
    แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 ปีการศึกษา 2560_สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
    แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101 ปีการศึกษา 2560_สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
     

• กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

   
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ กรอ.รายเก่าต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2560 (รหัส 55-59)
    แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560
(สำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาทต่อปี)
    แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560
(สำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
     
  • แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. สำหรับนักศึกษากู้ กรอ. ปีการศึกษา 2560 (รหัส 60)
    • แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560
(สำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวเกิน 200,000 บาทต่อปี)
    • แบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ. ปีการศึกษา 2560
(สำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
     
• หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ click
  ในกรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน/แยกกันอยู่ (ไม่ใช่การอย่าร้างและแยกกันอยู่ตามอาชีพ) หรือ ขาดการติดต่อ
    ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้กู้ กรณีนักศึกษาอยู่ในความอุปการะของมารดา
    ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้กู้ กรณีนักศึกษาอยู่ในความอุปการะของบิดา
    ตัวอย่างหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้กู้ กรณีนักศึกษาอยู่ในความอุปการะของผู้ปกครอง
     
• ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.
     
   

ในกรณีบิดาและมารดาประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนเช่น อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย 
หรือ เกษตรกร ฯลฯ
และมีรายได้ร่วมกัน ให้ระบุรายได้ต่อปีโดยประมาณ

   

ในกรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน  และอีกหนึ่งคนมี
เงินเดือนประจำ  เช่น  รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท  หน่วยงาน องค์กร 

    ในกรณีบิดาหรือมารดาประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนและประกอบอาชีพเพียงคนเดียว
    ในกรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ และอีกหนึ่งคนหนึ่งมีเงินเดือนประจำ 
เช่น  รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท  หน่วยงาน องค์กร 
     
• แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา click
    • ตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
     
ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน/ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.   click